Obchodné podmienky

  1. Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim je firma: DUVIK, s.r.o., Pohraničníkov 516/58, 85110 Bratislava.

IČO: 51086611, IČ DPH SK2120582354, Tel.č.: 0948837807, e-mail: detskeobleky@gmail.com (ďalej len predávajúci)

Kupujúcim je aj každá právnická alebo fyzická osoba ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho, s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

  1. Objednávanie

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hod. e-mailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hod. od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. V prípade že už bola suma za tovar uhradená, predávajúci zašle späť na bankový úcet kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade že nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo tiež zrušiť objednávku ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať, alebo sú chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť…

  1. Ceny

Predávajúci  je platcom DPH. K základnej cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena je odvodená od celkovej hodnoty objednaného tovaru. Balné je zahrnuté v cene tovaru.

  1. Platba za tovar

Platbu za tovar môže kupujúci uskutočniť na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho.

  1. Dodanie tovaru

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov 1-2 pracovné dni od potvrdenia objednávky. Maximálna doba dodania je 7-14 dní, alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku na základe bodu 2 v podmienkach. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po splnený podmienok pre vyskladnenie. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru ( daňový doklad).

  1. Odstúpenie od objednávky

Kupujúci je v súlade zo zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Tovar na vrátenie musí byť, nepoškodený, kompletný ( vrátane obalu, štítkov…), vrátane priloženého dokladu o kúpe. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar je povinný: kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy, a číslo svojho úctu pre vrátenie peňazí. Zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho sa odporúča  doporučene, použiť vhodný obal aby počas dopravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Po obdržaní tovaru je predávajúci povinný tovar prevziať naspäť a vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky, celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok, podľa bodov týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť

  1. Záruka a reklamácie  

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami. Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí ( alebo jej častí) spôsobené používaním. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, S kópiou faktúry. Kupujúci je povinný čo najskôr kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Poslať produkt naspäť na adresu predávajúceho.

  1. Ochrana osobných údajov 

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú zhromažďované spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo pri registrácii zákazníckeho účtu. Odoslaním objednávky dáva zákazník v súlade so zákonom č.122/2013Z.z. súhlas predávajúcemu so zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.Zákazník kúpou tovaru v internetovom obchode súhlasí so spracovaním osobných údajov.

  1. Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaním Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej Republike.